Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Praktyka likwidacji przez ubezpieczycieli szkód komunikacyjnych opiera się na zastosowaniu specjalistycznych programów komputerowych, zawierających bazy danych cen części samochodowych według katalogów producentów oraz dystrybutorów i importerów. Ubezpieczyciele, sporządzając kosztorys, mający stanowić podstawę wypłaty odszkodowania, dążą do zmniejszenia jego wysokości poprzez zaniżanie cen części, określonych przez producenta. Do niedawna powszechne było stosowanie przez ubezpieczycieli potrąceń amortyzacyjnych […]

  • Z faktu, iż inwestycja budowlana prowadzona jest na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie oznacza, iż budynek nie powoduje szkód we własności właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na gruntach sąsiednich. Postępowania administracyjne w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz o pozwoleniu na budowę, w szczególności w przypadkach, gdy dotyczą dużych inwestycji, często budzą wiele […]

  • W minionym reżimie prawnym wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne było stosunkowo powszechne. Prawa własności pozbawiano niekiedy właścicieli nawet w całych miastach (np. na podstawie dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy, nazywanego potocznie Dekretem Bieruta). Obecnie obowiązujące przepisy również dopuszczają pozbawienie lub ograniczenie własności w przypadku, gdy jest to niezbędne do […]

  • Racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, z uwzględnieniem szeregu czynników wpływających na ostateczny kształt dokumentu, stanowi jedno z kluczowych zadań własnych gminy. Sposób jego realizacji ma bezpośredni wpływ nie tylko na ład przestrzenny i estetyczną urbanistykę, ale i na środowisko, czy też walory krajobrazowe. Przede wszystkim jednak ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi […]