Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Twórcy, mimo niewątpliwie odmiennych założeń ustawodawcy, w porównaniu z kontrahentem, często pozostają słabszą stroną negocjacji. Dotyczy to zwłaszcza autorów debiutujących lub posiadających niewielki dorobek twórczy. W wyniku tego niejednokrotnie zdarza się, iż dążąc do rozpowszechnienia swojego utworu w sposób nieświadomy niekorzystnie rozporządzają przysługującymi im uprawnieniami ekonomicznymi, decydując się na udzielenie licencji lub przeniesienie praw majątkowych […]

  • Zwieńczeniem większości kierunków studiów wyższych jest złożenie egzaminu dyplomowego. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym determinuje jednak przystąpienie do tego egzaminu od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz […]