Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przyznała twórcom, tłumaczom i wydawcom uprawnienie do wynagrodzenia z tytułu wypożyczania egzemplarzy utworów przez biblioteki publiczne. Uprawniony podmiot musi jednak uprzednio złożyć odpowiednie oświadczenie. Chodzi tu o oświadczenie o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie. Powinno ono zostać złożone organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, wyznaczonej przez ministra właściwego […]