Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Racjonalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, z uwzględnieniem szeregu czynników wpływających na ostateczny kształt dokumentu, stanowi jedno z kluczowych zadań własnych gminy. Sposób jego realizacji ma bezpośredni wpływ nie tylko na ład przestrzenny i estetyczną urbanistykę, ale i na środowisko, czy też walory krajobrazowe. Przede wszystkim jednak ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi […]

  • Wywłaszczenie nieruchomości zawsze budzi duże emocje. Nic dziwnego, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej chroni przecież własność i prawo dziedziczenia, podczas gdy wywłaszczenie polega na pozbawieniu właściciela jego prawa do dysponowania nieruchomością. Pamiętać należy jednak, iż Konstytucja dopuszcza także ograniczenie prawa własności pod warunkiem, iż zostanie to przewidziane w ustawie, a samo ograniczenie nie narusza istoty prawa własności. […]

  • Autorskie prawa majątkowe to przysługujące twórcy uprawnienia o charakterze ekonomicznym, czyli zgodnie z brzmieniem ustawy, wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Niedopuszczalne jest zatem korzystanie z cudzego utworu w jakikolwiek sposób (z wyłączeniem dozwolonego użytku osobistego) bez zgody twórcy lub właściciela […]

1 5 6 7