Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Występując z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warto pamiętać, iż od opisu planowanego przedsięwzięcia zależeć będzie, czy zobowiązani zostaniemy do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do stwierdzenia konieczności wykonania raportu najczęściej pozostaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. To właśnie na jego ręce składany jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach […]

  • Mierząc się z wyzwaniem, jakim jest przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, pamiętać trzeba, iż dokument ten powinien zawierać informacje umożliwiające przeprowadzenie analizy i oceny wpływu przedsięwzięcia na szereg środowiskowych czynników zewnętrznych, między innymi takich, jak warunki życia ludzi, zabytki, czy krajobraz. W tym celu twórca raportu zadbać musi o szczegółowy opis inwestycji, stanowiący zazwyczaj rozwinięcie […]

  • Realizacja nowych inwestycji przyprawia wielu przedsiębiorców o ból głowy i niejednokrotnie drenuje konta bankowe. Począwszy od biznesplanów, przez projekty architektoniczne, inwestycyjne i realizacyjne, po konieczność uzyskania wszelkich niezbędnych zezwoleń. Dlatego, gdy już na początku tego ostatniego etapu pojawia się pytanie o raport oddziaływania na środowisko, a przeglądarka internetowa wyświetla mnóstwo bełkotliwych informacji, pisanych kompletnie niezrozumiałym […]

  • Rezerwat przyrody stanowi jedną z ustawowo chronionych form ochrony przyrody w Polsce. Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Zgodnie z ustawą o […]

  • Przeciwnicy planowania ochrony przyrody często argumentują w trakcie procedury udziału społeczeństwa w powstawaniu dokumentu, iż skutkiem wprowadzenia planów ochrony jest zawsze ograniczenie przysługującego właścicielom prawa własności. Warto podkreślić, iż najczęstszym sposobem korzystania z tego prawa jest zabudowa nieruchomości. Dlatego właśnie każdy zapis planu ochrony, sugerujący ograniczenie zabudowy na terenach cennych przyrodniczo, wzbudza olbrzymie kontrowersje – […]

  • Istnienie obszarów specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnej ochrony ptaków, czyli tak zwanych obszarów Natura 2000 budzi wiele kontrowersji. Obowiązek ich ustanawiania został Polsce narzucony dyrektywami w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W wyniku ich implementacji obszary Natura 2000 zostały dopisane do polskiego systemu prawnego jako […]