Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Rezerwat przyrody stanowi jedną z ustawowo chronionych form ochrony przyrody w Polsce. Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Zgodnie z ustawą o […]

  • Właściciele nieruchomości, występujący do przedsiębiorców przesyłowych o wypłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie oraz za ustanowienie służebności przesyłu niejednokrotnie spotykają się z oświadczeniem przedsiębiorcy o posiadaniu prawa do gruntu, zajętego przez urządzenia przesyłowe. Odpowiedzi takie bywają jednak bardzo lakoniczne, ograniczając się zwykle do stwierdzenia, iż urządzenia zostały zlokalizowane zgodnie z obowiązującymi ówcześnie przepisami prawa, a nieruchomość […]

  • Przez bankowy tytuł egzekucyjny rozumieć należy dokument w którym stwierdzona zostaje wierzytelność banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej, np. zawarła umowę kredytu. Innymi słowy, jeżeli nie wywiązujemy się z umowy zawartej z bankiem to bank może wystawić przeciwko nam właśnie bankowy tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, stanowi podstawę […]

  • Wydawać by się mogło, iż w okresie 7 lat obowiązywania przepisów dotyczących ustanawiania służebności przesyłu, stan prawny nieruchomości zajętych w tym celu jest już, co do zasady, uregulowany. Tymczasem, jak wynika z praktyki, wiele urządzeń przesyłowych wciąż ulokowanych jest na gruncie, do którego przedsiębiorcy przesyłowi nie posiadają tytułu prawnego. Co więcej, dotyczy to nie tylko […]

  • Oferta ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obecnie bardzo duża, co powoduje, że za niewielką miesięczną składkę można uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na tego typu polisę. Niestety nie rzadko problemy z ubezpieczeniami na życie pojawiają się, gdy poszkodowany dochodzi należnego mu świadczenia. Jak sama […]

  • Celem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest możliwość pokrycia przez ubezpieczyciela, a nie przez samego sprawcę, strat materialnych, najczęściej w postaci uszkodzonego pojazdu, powstałych w majątku poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Nierzadko w kolizji samochodowej poza uszkodzonym pojazdem, również osoby nim podróżujące doznają obrażeń ciała, dlatego warto pamiętać, że zakład ubezpieczeń w którym […]

  • Istnienie obszarów specjalnej ochrony siedlisk oraz specjalnej ochrony ptaków, czyli tak zwanych obszarów Natura 2000 budzi wiele kontrowersji. Obowiązek ich ustanawiania został Polsce narzucony dyrektywami w sprawie ochrony dzikiego ptactwa oraz w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W wyniku ich implementacji obszary Natura 2000 zostały dopisane do polskiego systemu prawnego jako […]

  • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Tyniec-Osiedle obowiązuje od 8 lutego 2013 r. Określa on przeznaczenie poszczególnych działek oraz sposób wykonywania na nich prawa własności. Analizując zgłoszone w toku konsultacji społecznych uwagi mieszkańców jasnym jest, iż największe kontrowersje budziło tradycyjnie zakwalifikowanie poszczególnych działek, jako terenów zabudowy mieszkaniowej oraz wyłączenie możliwości zabudowy na innych. Nic dziwnego. Plan […]

  •   Procedurę wywłaszczenia nieruchomości, czyli pozbawienia właściciela prawa do jego gruntu, reguluje kilka aktów prawnych. Są to przede wszystkim ustawa o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy specjalne, zwane specustawami, ideą których jest przyspieszenie postępowania w celu możliwie najsprawniejszej realizacji odpowiednich inwestycji. Wspólnym elementem wszystkich regulacji, nie licząc celu wywłaszczenia, którym co do zasady jest realizacja projektu […]

  • Stłuczki samochodowe, mniejsze lub większe, zdarzają się bardzo często, zawsze towarzyszy im stres i nie zawsze wiadomo, co dalej zrobić. Największą „niesprawiedliwość” odczuwają szczególnie ci uczestnicy kolizji drogowych do których doszło z winy kierującego innym pojazdem. Niestety, każdy kto miał stłuczkę wie, że aby uzyskać należne odszkodowanie rekompensujące szkodę powstałą w kolizji spowodowanej przez inną […]