Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Podstępne prawo autorskie stawia wszystko na głowie. Nie dość, że nie definiuje kiedy można kogoś nazwać twórcą, uzależniając tę możliwość od tego, czy stworzone przez człowieka dzieło stanowi utwór, to jeszcze sam utwór pokrętnie określa przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonym w jakiejkolwiek postaci i to niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. I […]

  • Idąc ulicą, natknąć można się na wiszące na wystawach sklepów koszulki, bluzy, gadżety, plakaty, szyldy, reklamy, czy też afisze, których cechą wspólną, zwłaszcza niewielkich sklepików odzieżowych lub zabawkowych, jest wykorzystanie motywów z będących akurat „na czasie” bajek dla dzieci. Zdecydowana większość z nich skutecznie przyciąga najmłodszych zakupowiczów i portfele ich rodziców, zwłaszcza że kuszą nie […]

  • Utworem pracowniczym jest utwór, który został stworzony przez pracownika zatrudnionego w oparciu o umowę o pracę w ramach wykonywania obowiązków wynikających z tego stosunku prawnego. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w […]

  • Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z modelingiem określenie „model release” może wydawać się egzotyczne. Tymczasem to, co się za nim kryje, powinno stanowić element przygotowania każdej sesji zdjęciowej, bowiem model release to nic innego jak umowa, czy też jednostronna zgoda na wykorzystanie wizerunku modela. Pamiętać trzeba, iż generalną zasadą prawa autorskiego jest konieczność uzyskania zgody […]

  • Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych do twórcy należą autorskie prawa osobiste i majątkowe. Te ostatnie, reprezentując interesy ekonomiczne twórcy, na przykład prawo do wynagrodzenia, podlegają jednak zbyciu na podstawie umowy, o ile ustawa tego nie uniemożliwia. Pozwala to autorowi spieniężyć efekt swojej działalności twórczej. Pamiętać trzeba, iż zgodnie z zasadą cywilnoprawnej […]

  • Istotą autorskich praw majątkowych pozostaje ochrona dóbr ekonomicznych twórcy, wyrażona między innymi w wyłącznym uprawnieniu do czerpania korzyści z powstałego utworu. Ustawodawca zadecydował, iż twórcy należy się wynagrodzenie z tytułu ustalenia przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze. Co więcej, ochrona ta została rozciągnięta na okres siedemdziesięciu lat od jego śmierci. Nie powinien dziwic zatem fakt, […]

  • Twórcy, mimo niewątpliwie odmiennych założeń ustawodawcy, w porównaniu z kontrahentem, często pozostają słabszą stroną negocjacji. Dotyczy to zwłaszcza autorów debiutujących lub posiadających niewielki dorobek twórczy. W wyniku tego niejednokrotnie zdarza się, iż dążąc do rozpowszechnienia swojego utworu w sposób nieświadomy niekorzystnie rozporządzają przysługującymi im uprawnieniami ekonomicznymi, decydując się na udzielenie licencji lub przeniesienie praw majątkowych […]

  • Zwieńczeniem większości kierunków studiów wyższych jest złożenie egzaminu dyplomowego. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym determinuje jednak przystąpienie do tego egzaminu od uzyskania pozytywnej oceny pracy dyplomowej. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem określonego zagadnienia naukowego lub artystycznego lub dokonaniem artystycznym prezentującym ogólną wiedzę i umiejętności studenta związane z danym kierunkiem studiów, poziomem i profilem kształcenia oraz […]

  • Generalną zasadą prawa autorskiego jest ich pierwotne nabycie przez twórcę, czyli osobę, która stworzyła utwór. Nabycie to nie jest obciążone koniecznością spełnienia jakichkolwiek warunków formalnych, na przykład dokonywaniem zgłoszeń, czy opatrywania utworu odpowiednią klauzulą. Przypomnijmy, iż twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za […]

  • W Internecie znaleźć można dziesiątki gotowych wzorów umów na wykonanie różnego rodzaju utworów, z czego wiele osób chętnie korzysta, podkreślając zbyteczność konsultowania ich treści z kancelarią prawną. Tymczasem niechęć do kontaktów z prawnikami często okazuje się być źródłem problemów w realizacji umów zawartych na takich wzorach. Wynika to z faktu tworzenia ich przez ludzi nie […]