Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Telefon

507 872 121

  • Dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie ciała w wyniku wypadku komunikacyjnego to niejednokrotnie droga przez mękę. Świadczenia i zasady ich wypłacania znacznie odbiegają bowiem od realiów leczenia w Polsce, a problem często można sprowadzić do rehabilitacji w prywatnych ośrodkach zdrowia. Żądanie naprawienia szkody, polegające na pokryciu kosztów leczenia lub rehabilitacji odbytych poza NFZ spotyka się bowiem zazwyczaj […]

  • Z nieukrywanym zadowoleniem zauważamy, iż świadomość możliwości ubiegania się o odszkodowanie w następstwie wypadku komunikacyjnego jest już upowszechniona. Coraz więcej osób wie, iż wyrządzona im szkoda, czy to na ich pojeździe, czy to na osobie, musi zostać, zgodnie z przepisami prawa, naprawiona. Wciąż jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, co można uznać za szkodę. Od […]

  • Coraz częściej spotykamy się z pytaniem, czy zadośćuczynienie przysługuje również członkom rodziny poszkodowanego w wypadku. Warto zatem przybliżyć nieco ten temat. Przypomnijmy, iż zgodnie z generalną zasadą, w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty, a sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za […]

  • Zadośćuczynienie jest świadczeniem, którego celem jest zrekompensowanie poszkodowanemu doznanego bólu, cierpienia i krzywdy, powstałych w wyniku wypadku. Wysokości zadośćuczynienia nie można więc określić posługując się wzorem matematycznym czy jakimś innym miernikiem, gdyż jest to świadczenie zależne od okoliczności i następstw konkretnego przypadku, a jego wysokość jest uznaniowa. W orzecznictwie oczywiście zostały ukształtowane pewne kryteria, którymi […]

  • W sytuacji, gdy na skutek wypadku samochodowego spowodowanego przez nieostrożność innego uczestnika ruchu drogowego ginie człowiek, paradoksalnie najbardziej poszkodowane zostają osoby najbliższe zmarłego, gdyż muszą się pogodzić nie tylko z nagłą śmiercią bliskiej osoby, lecz również nie rzadko z drastyczną zmianą swojej sytuacji finansowej, gdy zmarły był np. jedynym żywicielem rodziny. Obecnie obowiązujące przepisy nie […]

  • Oferta ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obecnie bardzo duża, co powoduje, że za niewielką miesięczną składkę można uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na tego typu polisę. Niestety nie rzadko problemy z ubezpieczeniami na życie pojawiają się, gdy poszkodowany dochodzi należnego mu świadczenia. Jak sama […]

  • Celem obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pojazdów mechanicznych jest możliwość pokrycia przez ubezpieczyciela, a nie przez samego sprawcę, strat materialnych, najczęściej w postaci uszkodzonego pojazdu, powstałych w majątku poszkodowanego w wyniku wypadku komunikacyjnego. Nierzadko w kolizji samochodowej poza uszkodzonym pojazdem, również osoby nim podróżujące doznają obrażeń ciała, dlatego warto pamiętać, że zakład ubezpieczeń w którym […]