Przez bankowy tytuł egzekucyjny rozumieć należy dokument w którym stwierdzona zostaje wierzytelność banku wobec osoby, która dokonała z bankiem czynności bankowej, np. zawarła umowę kredytu. Innymi słowy, jeżeli nie wywiązujemy się z umowy zawartej z bankiem to bank może wystawić przeciwko nam właśnie bankowy tytuł egzekucyjny, który po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji z naszego majątku celem pokrycia zobowiązań wobec banku.

Jak sama nazwa wskazuje, bankowy tytuł egzekucyjny mogą wystawiać tylko banki, gdyż tylko one zostały wyposażone w ten przywilej. Bankowe tytuły egzekucyjne od początku swego istnienia budziły wiele kontrowersji, gdyż stawiają banki w zbyt uprzywilejowanej pozycji kosztem zwykłego klienta banku, w znaczny sposób ograniczając jego prawa. Co prawda przepisy dotyczące bankowych tytułów egzekucyjnych niewątpliwie ulegną zmianie na skutek wyroku wydanego przez Trybunał Konstytucyjny, jednakże do czasu nowelizacji przepisów, czyli jeszcze przez około rok, banki będą mogły je wystawiać i prowadzić na ich podstawie egzekucję, warto zatem wiedzieć co zrobić i jak się bronić, gdy bank wystawi bankowy tytuł egzekucyjny.

Sam bankowy tytuł egzekucyjny, bez nadania mu przez sąd klauzuli wykonalności, jest zwykłym dokumentem i na jego podstawie egzekucja nie jest możliwa, istotne zatem jest uzyskanie przez bank jego klauzuli wykonalności. Nie każdy jednakże bankowy tytuł egzekucyjny uzyska klauzulę wykonalności, gdyż przepisy prawa bankowego wskazują elementy, które dla swej ważności powinien zawierać bankowy tytuł egzekucyjny, a więc gdy nie są one spełnione to sąd klauzuli wykonalności nie wyda, gdyż nie będzie ku temu przesłanek, a sąd ma obowiązek stać na straży przepisów. Oczywiście zdarzają się wypadki, że mimo iż bankowy tytuł egzekucyjny posiada braki lub błędy formalne, sąd jednakże ich nie wyłapuje i klauzulę wykonalności wydaje, co więc w takiej sytuacji należy robić?

Niestety dłużnik, a więc klient banku, ma nieco ograniczone pole manewru, jeśli chodzi o podważanie bankowego tytułu egzekucyjnego, gdyż bank o wystawionym tytule egzekucyjnym go nie informuje, jak również nie otrzyma on zawiadomienia z sądu o posiedzeniu na którym zostanie nadana klauzula wykonalności, gdyż posiedzenie takie odbywa się niejawnie. Dłużnik o prowadzonej przeciwko niemu egzekucji dowiaduje się najczęściej z pisma komornika, a więc gdy egzekucja jest już bardzo realna. Nie należy jednakże wpadać wówczas w panikę, lecz należy szybko podjąć stosowne kroki, gdyż zawsze w piśmie od komornika znajduje się pouczenie, iż dłużnik może w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wszczęciu egzekucji złożyć zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, w którym można powoływać się na zarzuty formalne związane z dopuszczalnością nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Prawidłowo złożone zażalenie, a więc w terminie i z poprawnie sformułowanymi argumentami, spowoduje, że uchylone zostanie postanowienie sądu o nadaniu bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności, i tym samym komornik nie będzie miał podstaw do prowadzenia egzekucji, a jeżeli już nawet egzekucję rozpoczął, to będzie musiał ją umorzyć. Zatem jeśli komornik zapuka do drzwi z bankowym tytułem egzekucyjnym, nie załamuj rąk tylko podejmij szybkie działanie, aby zachować termin w ciągu którego złożenie zażalenia jest możliwe, gdyż poprawnie złożone zażalenie nie tylko odsunie w czasie ewentualne działania komornika, ale być może pozwoli na całkowite uniknięcie egzekucji.