Oferta ubezpieczycieli w zakresie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków jest obecnie bardzo duża, co powoduje, że za niewielką miesięczną składkę można uzyskać kompleksową ochronę ubezpieczeniową. Nic więc dziwnego, że wiele osób decyduje się na tego typu polisę. Niestety nie rzadko problemy z ubezpieczeniami na życie pojawiają się, gdy poszkodowany dochodzi należnego mu świadczenia.

Jak sama nazwa wskazuje, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków gwarantuje wypłatę odszkodowania w sytuacji, gdy osoba objętą tego typu polisą dozna urazu ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku. Wypłata takiego odszkodowania następuje w oparciu tabelę procentowego uszczerbku na zdrowiu- doznany przez poszkodowanego uraz jest analizowany przez lekarza ubezpieczyciela, który następnie ustala procentowy uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego powstały na skutek doznanego wypadku. Niektóre polisy obejmują również zwrot kosztów leczenia czy świadczenie za pobyt w szpitalu, nie jest to jednakże zasadą i wszystko zależy od tego jaka polisa została zawarta. Zasady ochrony ubezpieczeniowej w tego typu polisach wydają się zatem proste. Na czym więc polega haczyk?

Otóż, okazuje się, że bardzo często problematyczne ustalenie jest samego „nieszczęśliwego wypadku”. W ogólnych warunkach ubezpieczenia najczęściej pojawia się definicja, zgodnie z którą nieszczęśliwym wypadkiem jest zdarzenie nagłe, powstałe na skutek czynnika zewnętrznego, działającego w sposób nagły i niezależny od woli ubezpieczonego. Akademickim wręcz przykładem będzie tutaj uraz powstały na skutek wypadku samochodowego bądź w wyniku nieuwagi, np. upadek ze schodów. Ubezpieczyciel, na skutek zaistnienia zdarzenia objętego gwarancją ubezpieczeniową, zobowiązany jest w takiej sytuacji do wypłaty poszkodowanemu stosownego odszkodowania, jednakże bardzo często uchyla się od przyjęcia swej odpowiedzialności za powstałe zdarzenie wskazując, że doznany uraz nie mógł powstać wskutek okoliczności przedstawionych przez poszkodowanego lub, że przyczyną powstałego uszczerbku na zdrowiu była choroba lub zmiany zwyrodnieniowe powstałe w organizmie, a nie czynnik zewnętrzny. Oczywiście z odmowną decyzją ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków można walczyć, i to bardzo skutecznie, jednak należy być zdeterminowanym i uzbroić się w cierpliwość, gdyż sama polemika ze stanowiskiem ubezpieczyciela na niewiele się zda, a należy przede wszystkim skupić się na dostarczeniu ubezpieczycielowi dowodów obalających przyjęte przez niego założenia i twierdzenia. Najczęściej przedstawianym dowodem jest dodatkowa opinia lekarska bądź opinia biegłego zajmującego się rekonstrukcją wypadków.

Ponadto, warto pamiętać, że wypłata odszkodowania z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie wyklucza ubiegania się o odszkodowanie również z innego ubezpieczenia. Do wskazanej sytuacji dochodzi najczęściej, gdy poszkodowany uległ urazowi wskutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez innego uczestnika ruchu. W takim przypadku, poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie zarówno z własnej polisy obejmującą nieszczęśliwe wypadki, jeżeli takową posiada, jak również z ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. Zdarza się również, iż w chwili zdarzenia objętego ubezpieczeniem, poszkodowany posiada kilka ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków, a zatem o odszkodowanie można starać się na podstawie każdej zawartej polisy.