Profesjonalna pomoc prawna

w zakresie dochodzenia roszczeń

Zajmujemy się:

 • Sprawy z zakresu prawa autorskiego

  przygotowywanie umów i licencji

  dochodzenie roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw osobistych i majątkowych

  reprezentacja w trakcie spotkań i negocjacji

 • Postępowania w sprawie o wywłaszczenia nieruchomości

  w tym na podstawie tzw. Specustaw

  reprezentacja w postępowaniu wywłaszczeniowym

  redagowanie pism, odwołań, skarg

  reprezentacja w postępowaniu odszkodowawczym

 • Postępowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego

  studia uwarunkowań i plany miejscowe

  redagowanie uwag i wniosków do wyłożonych projektów zgodnie z potrzebami klienta

  reprezentacja w postępowaniu administracyjnym i odszkodowawczym

  dochodzenie odszkodowań za zmniejszenie wartości gruntu

 • Postępowania odszkodowawcze za szkody medyczne

  prowadzenie postępowań przedsądowych i sądowych

 • Postępowania odszkodowawcze z tytułu zdarzeń drogowych

  przygotowywanie wezwań do zwiększenia wysokości odszkodowania oraz jego wypłaty

  reprezentacja w trakcie negocjacji

  dochodzenie wypłaty odszkodowań za szkody drogowe do 3 lat od dnia poniesienia szkody

  przygotowywanie wezwań do wypłaty odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody na osobie

  prowadzenie postępowań odszkodowawczych przed ubezpieczycielem

 • Postępowania z zakresu prawa zamówień publicznych

  przygotowywanie i ocena formalna ofert przetargowych

  doradztwo prawne w ramach procedury udzielania zamówienia publicznego (analiza specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przygotowywanie pytań do siwz)

  przygotowywanie odwołań

  reprezentacja przed KIO

 • Postępowania w sprawie służebności przesyłu (sieci wysokiego napięcia, sieci ciepłownicze itp)

  redagowanie pism, wezwań, pozwów i pism procesowych

  dochodzenie odszkodowań i wynagrodzeń za bezumowne korzystanie

 • Postępowania odszkodowawcze przeciwko liniom lotniczym

  Dochodzenie odszkodowań:

  z tytułu odwołanych i opóźnionych lotów

  w związku z utratą bagażu

  za szkody odniesione na pokładach samolotów